Sağlık Kuruluşları (Resmi Kurum Tabiplikleri, Sağlık Ocakları, Verem Savaş Dispanseri, Ana-Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Merkezleri, Sağlık Merkezleri, SSK Sağlık İstasyonu Ve Dispanseri, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Kapsamında Açılan Özel Poliklinikler, Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olmayan Devlet Hastaneleri, Özel Dal Hastaneleri, SSK Hastaneleri, Diğer Resmi Kurum Hastaneleri, Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne Göre Ruhsat Almış Özel Hastaneler, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Kapsamında Açılan Özel Tıp Merkezleri Ve Özel Dal Merkezleri, Eğitim Ve Araştırma Hastaneleri, Özel Dal Eğitim Ve Araştırma Hastaneleri İle Üniversite Hastaneleri) için Sıfır Atık Yönetmeliği ile birlikte uyulması gereken bazı esaslar belirlenmiştir. Bunlar,

Sorumluluk alanları dâhilindeki tüm kişi ve kuruluşları, atıklarını türlerine göre ayırmaya ve ayrı biriktirmeye teşvik etmekle,

İsrafı önlemeye yönelik çalışmalarda bulunarak atık oluşumunun önlenmesini/azaltılmasını sağlamakla,

Kaynağında ayrı biriktirilen atıkların birbirleriyle karıştırılmadan ayrı olarak toplanmasına ve geçici depolanmasına yönelik altyapıyı oluşturmakla,

Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve uygulanmasında uygulama takvimine uymakla,

Sıfır atık belgesi almakla,

Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi ve izlenmesine yönelik olarak Bakanlıkça hazırlanan kılavuz doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmekle ve mevcut atık yönetim hizmetlerini bu sisteme entegre etmekle,

Sıfır atık yönetim sistemine geçiş süreci de dahil olmak üzere mevcut atık yönetim hizmetlerinin sıfır atık yönetim sistemine entegre edilmesine yönelik program ve politikaları belirleyerek ilgili talimatlarına yansıtmakla,

Sıfır atık yönetim sisteminin tasarım aşamasından başlayarak uygulamaların izlenmesi faaliyetlerini de içeren tüm sürecin, sorumluluk alanı içerisindeki tüm kişi ve kuruluşların katılımı ile bütünlük ve uyum içinde yürütülmesini sağlamakla,

Kurulan sıfır atık yönetim sistemini sorumluluk alanındaki tüm kişi ve kuruluşlara ilanen duyurmakla, atıkların oluşturulan sistem doğrultusunda biriktirilmesini sağlamakla,

Sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması ve bu konudaki farkındalığın arttırılmasına yönelik bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapmakla, bu kapsamda düzenlenen faaliyetlere katkı ve katılım sağlamakla,

Sıfır Atık Bilgi Sistemine kayıt olmak ve bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin olarak istenen bilgi ve belgeleri sisteme kaydetmekle,

Oluşan ve ayrı biriktirilen tüm atıklara ilişkin veriler ile bu atıkların teslim edildiği yerlere ilişkin bilgileri yılda iki kez sıfır atık bilgi sistemi üzerinden bildirmekle, yükümlüdür.

Sağlık Kuruluşları için sıfır atık sistemine en geç geçiş tarihleri aşağıdaki gibidir:

2.GRUP Sağlık Kuruluşları 100 Yatak ve üzeri kapasiteli 31 Aralık 2020
3.GRUP Sağlık Kuruluşları 50-99 arası Yatak Kapasiteli 31 Aralık 2021
4.GRUP Sağlık Kuruluşları 50’den az Yatak Kapasiteli 31 Aralık 2022

Bizler 20 yılı aşkın Belediye, Temizlik, Çevre alanlarında tecrübelerimiz ve uzman kadromuz ile Sıfır Atık Danışmanlığı üstlenmek isteriz. Bizlerle iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.